RocketTheme Joomla Templates
     
افتتاح برنامۀ سم سم ستریت درافغانستان از طریق تلویزیون طلو
mr.-massod-sanjer-ernie-m.jpg
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  افتتاح برنامۀ سم سم  ستریت  درافغانستان از طریق تلویزیون طلوع و تلویزیون لمر

باغچۀ سم سم،  محصول مشترک موضعی،  فلم های عملی زنده است و قسمت هایی از آن ذریعۀ ایلموی دوست داشتنی ، گروور و دیگر دوستان سم سم به نمایش گذاشته می شود.

(نیویارک،نیویارک و کابل، افغانستان،30 نومبر دوهزار ویازده) -- سازمان غیر انتفاعی تعلیمی ورکشاپ سم سم با پیشتبانی سم سم ستریت برنامه یی را تحت نام باغچۀ سیم سیم با مشارکت تلویزیون طلوع و تلویزیون لمر به محصول در آورده، که این برنامه مبنی بر مجموع برنامه های جدید تلویزیونی اطفال بوده و به گونۀ موضعی نمایانگر فلم های عملی زنده و مپیت های محصول یافته از سم سم  ستریت جهت به کار گماشتن و کمک در حصۀ آموزش اطفال و نوجوان افغانستان می باشد. در حالی که نفوس افغانستان  تقریباً در حدود پنج میلیون می باشد، فقط یک تعداد کم  اطفال ذریعۀ کودکستان ها آموزش می بینند(به طرز و روش کودکستان های کشور). مجموعۀ بیست و شش ونیم ساعته برنامۀ سیم سیم با همآهنگی وزارت معارف افغانستان به منظور تلاقی این خالیگاه آموزشی ، اراءه گردیده است که اولین برنامۀ آن در اول دسمبر سال دو هزار و یازده به زبان های فارسی و پشتو به نشر خواهد رسید. برنامۀ باغچۀ سیم سیم در تلویزیون طلوع هر پنجشنبه الی یکشبنه ساعت چهار عصر و همچنین در تلویزیون لمر هر پنجشنبه و جمعه ساعت پنج عصر و شنبه ها و یکشنبه ها ساعت سه وسی دقیقه به نشر خواهد رسید.

باغچۀ سم سم که به معنای "باغ سم سم" بوده، مشتمل بر سیزده برنامۀ تلویزیونی زنده می باشد که سنت ها، فرهنگ و سایر جنبه های مدنی و روستایی زنده گی افغانستان را به نمایش می گذارد.این مستند های کوتاه مدت دو الی سه دقیقه ای نمایانگر زنده گی روزمرۀ اطفال و نوجوان از سراسرافغانستان می باشد و آن ها را با تفاوت های گونه گون ولایات مختلف کشور معرفی می سازد.مثال های برنامه های تلویزیونی  زنده  مشتمل اند بر:
 •  نخستین روز مکتب- زینب شش ساله برای نخستین روز مکتب خود در حال آماده شدن است، او یک کمی هیجانی است. مادر و پدر زینب او را دوباره اطمینان می دهند که همه کار ها موفقانه پیش خواهند رفت. او در صنف تمرین ها را انجام میدهد، به پرسش های آموزگار خود جواب میدهد و با دوستان جدید خود آشنا می شود. او در هنگام تفریح، بازی پنهان شدن و جوییدن (چشم پتکان) را بازی می نماید.او بسیار سرگرمی دارد و برای برگشت دوباره به مکتب منتظر بوده نمی تواند.

•  مسلک ها:مهندس- دیدای هفت ساله با خالۀ خود سمیرا ملاقات می کند که یک مهندس ساختمانی است. دیدا را سمیرا به یکی از محلات ساختمانی زیرکار میبرد،جایی که او کلاه محافظتی را می پوشد و خاله خود را با سایر مهندسان در طرح نقشه های فنی تماشا می کند.سمیرا به دیدا می گوید که اگر او هم می خواهد یک مهندس شود، او ناگزیر است بسیار مطالعه نماید و ریاضیات را بیاموزد.

علاوه براین، دوستان زیبای  سیسم ستریت مثل ایلمو، بیگ بیرد و گروور آمادۀ تشویق اطفال در قسمت ساحات کلیدی مثل سواد خواندن و نوشتن، ریاضیات، آماده گی مکتب و کاردانی های زنده گی با یک تأکید خاص بر تحصیل دوشیزه ها، تفاوت ها و آگاهی های فرهنگی خواهند بود.مپیت های سم سم از محصولات مشترک جهانی چون  مصر، بنگلادیش، مکسیکو و روسیه نیز در سلسلۀ قسمت های باغچۀ سیم سیم به نشر خواهد رسید.

سفیر ایالات متحد امریکا برای افغانستان، راین کراکر، اظهار داشت که"میلیون ها کودک امریکایی و اطفال دیگر از سرتاسر جهان از تماشا و فراگیری این نمایشنامه بهره مند گردیده اند.ایالات متحد امریکا ضمن مشارکت با وزارت معارف افغانستان و اعضای رسانه های افغان در حصۀ همکاری پیشکش این برنامۀ آموزشی در افغانستان افتخار می کند."

وزیر معارف افغانستان فاروق وردک اظهار داشت که، "این یک حقیقت عمده و اساسی ایست که رسانه ها نقش قابل ملاحظه یی را در رشد تعلیم ذریعۀ برنامه های آگاهی عامه و علمی ایفا می نمایند.در ضمن، وزارت معارف از طریق تلویزیون معارف نیز برنامه های آموزشی را فراهم می سازد. من باور دارم که برنامۀ باغچۀ سیم سیم نمایانگر سنت ها، فرهنگ و سایر جنبه های مدنی و روستایی زنده گی افغان ها بوده و بغایت در قسمت رشد علمی اطفال ما و تغییر جامعۀ ما به سوی رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی و صلح پایدار سودمند می باشد."

میلوین مینگ، مدیر ارشد و رییس ورکشاپ سم سم اظهار میدارد که، "ورکشاپ سم سم ضمن کارکردش با تلویزیون طلوع و تلویزون لمر در قسمت ایجاد یک مجموع محلی افتخار می نماید، مجموعه یی که نه تنها به منظور آموزش و آماده سازی اطفال برای یک دورۀ فراگیری می پوید، بلکه یک سیمای بی نظیر را در فرهنگ افغان ها فراهم می نماید که اطفال آن را درک نموده  از آن می آموزند."
"در حالی که کمتر از دو ثلث اطفال افغانستان در مکاتب ابتدایی عضویت دارند، باغچۀ سیم سیم در نقش یک مرحلۀ حساس جهت تعلیم اطفال تمام مملکت می باشد."

سعد محسنی رییس کمپنی گروپ موبی که مالک و گردانندۀ تلویزیون طلوع ، " تلویزون لمر و کابورا پرودکشن می باشد،اظهار داشت که"موافقتنامه میان ورکشاپ سم سم و کابورا پرودکشن راه های تعلیمات ابتدایی را درافغانستان خواهد گشود، قسمی که سرک سم سم در طی بیش از چهل و دو سال به طور جهانی اجرا نموده. آنها  در انکشاف ساحات دورۀ ابتدایی طفولیت پیشگام هستند و تلویزیون طلوع و تلویزیون لمر به عنوان دو رسانۀ مقتدر در تحصیل یابی اطفال افغانستان می باشند.ما واقعاً بسیار هیجانی هستیم از این که کاردانی های تعلیمات ابتدایی آنها را اتخاذ نموده و آن را به یک برنامه بر انگاشتیم که با کودکان نوجوان و فامیل های منطقه تشدید خواهد کرد."

باغچۀ سم سم  با حمایت ادارۀ جمهوری ایالات متحد به تصویب می رسد.


به منظور دستیابی به نمایش های عقب صحنه در جریان ساختن باغچۀ سم سم، به اینجا سر بزنید:
http://www.wmm2.com/mediamail_view.aspx?uid=38d6b60a-02ca-41a4-8c66-3bfb2a731845